Magdalena Ko?odziejczak, wjt gminy Pruszcz Gda?ski
Chc?, by Wjt wybudowa?a:
 

Szanowni Pa?stwo

Z wielk? rado?ci? i satysfakcj? przyj??am Pa?stwa decyzj? o wyborze na Wjta Gminy Pruszcz Gda?ski.

Ka?dy Pa?stwa g?os traktuj? jako pozytywn? ocen? mojej dotychczasowej pracy, a tak?e motywacj? do dalszego dzia?ania na rzecz rozwoju naszej ma?ej Ojczyzny.

Swojego poparcia i zaufania udzielili?cie Pa?stwo ca?emu Komitetowi. A? 17 spo?rd 20 naszych kandydatw b?dzie Pa?stwa reprezentowa?o w Radzie Gminy przez najbli?sze cztery lata.

Jestem przekonana, ?e b?dzie to czas konstruktywnej dyskusji, owocnej wsp?pracy i dobrych inwestycji, czego Pa?stwu i sobie ?ycz?.

Magdalena Ko?odziejczak

 

Szanowni Pa?stwo,

Zbli?aj? si? kolejne wybory samorz?dowe. Od 12 lat pracuj? na rzecz naszej lokalnej spo?eczno?ci piastuj?c urz?d Wjta Gminy. Praca ta daje mi poczucie satysfakcji i rado?ci z obserwowania wielkich zmian jakie zachodz? w naszej Gminie, dlatego te? postanowi?am ponownie ubiega? si? o Pa?stwa poparcie w nadchodz?cych wyborach.

Swoj? misj? 12 lat temu opar?am na dwch filarach.

Pierwszy z nich to zrwnowa?ony rozwj ca?ej gminy, zarwno jej wy?ynnej, jak i nizinnej cz??ci. G?wnym celem sta?a si? likwidacja dysproporcji w dost?pie do podstawowej infrastruktury, jak kanalizacja, woda i drogi. Zawsze uwa?a?am, ?e prawdziwe i stabilne podstawy rozwoju spo?ecze?stwa budujemy poprzez inwestycje w edukacj?. St?d bardzo du?e nak?ady w ostatnich bud?etach na budow? i remonty szk?.

Drugi fundament, na ktrym opar?am swoj? prac? to bezpo?redni kontakt z mieszka?cami - daj?cy wiedz? na temat ich potrzeb oraz wyznaczaj?cy kolejne cele do osi?gni?cia.

Lista zrealizowanych zada?, w du?ej cz??ci dzi?ki pozyskanym ?rodkom unijnym, jest d?uga, obejmuje wi?kszo?? dziedzin ?ycia i dotyczy wszystkich miejscowo?ci naszej gminy. Finalizujemy proces kanalizowania ?ciekw oraz modernizacji uj?? wody, sukcesywnie remontujemy i budujemy drogi, dzieci ucz?szczaj? do nowoczesnych szk?, kolejne gminne miejscowo?ci ??czymy ?cie?kami pieszo-rowerowymi, a wolny czas mo?emy sp?dza? na coraz nowocze?niejszych placach zabaw iboiskach. Mieszka?cy naszej gminy maj? do dyspozycji sal? kinow?, biblioteki, szlak kajakowy i przysta? ?eglarsk?. Nasze umiej?tno?ci sportowe mo?emy rozwija? w ponad 20 sekcjach sportowych, a zdolno?ci artystyczne w r?norodnych ko?ach artystycznych. W ka?dej z tych dziedzin jest jeszcze co? do zrobienia, ale zasadniczy skok cywilizacyjny zosta? wykonany w?a?nie w ostatnich latach.

Przysz?? kadencj? chcia?abym po?wi?ci? na sukcesywne uzupe?nianie brakuj?cej infrastruktury podstawowej - w szczeglno?ci drg - oraz na zaspokojenie innych potrzeb spo?ecznych w dziedzinach: edukacji, opieki zdrowotnej, bezpiecze?stwa, rekreacji i sportu.

Rozpocz?ta w?a?nie nowa perspektywa unijna wymaga? b?dzie jeszcze wi?kszej skuteczno?ci wpozyskiwaniu kolejnych ?rodkw oraz sprawno?ci w realizacji du?ych, partnerskich, w tym metropolitalnych projektw. Moje osi?gni?cia, wiedza i zdobyte przez ostatnie lata do?wiadczenie daj? solidne podstawy dla tych nie?atwych wyzwa?.

Prac? na rzecz gminy zawsze traktowa?am jak misj?. Z najwi?kszym mo?liwym zaanga?owaniem realizowa?am wyznaczone przez Pa?stwa cele. W ten sposb pragn? nadal wype?nia? swoje obowi?zki, ponownie piastuj?c z Pa?stwa wyboru urz?d Wjta Gminy Pruszcz Gda?ski.

Magdalena Ko?odziejczak

 

Nowy okres aplikacji ?rodkw unijnych

Szanowni Pa?stwo,

Nowy okres aplikacji ?rodkw unijnych znacznie r?ni si? od poprzedniego. G?wne obszary wsparcia dotycz? przedsi?biorczo?ci, nauki, ponadregionalnej infrastruktury transportowej i ochrony ?rodowiska. Tym samym szanse otrzymania dofinansowania na rozwj obszarw wiejskich s? du?o mniejsze.


Więcej…

 

Juszkowo Przyjazn? Wsi? Wojewdztwa Pomorskiego

Zrealizowany przez gmin? Pruszcz Gda?ski projekt pn. Budowa Centrum Rekreacji w Juszkowie zosta? doceniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako przyk?ad dobrej praktyki na rzecz mieszka?cw.

Inwestycja zaj??a III miejsce w kategorii infrastruktura spo?eczna w etapie regionalnym V edycji konkursu Przyjazna Wie? na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich.

Konkurs organizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma na celu promocj? najlepszych projektw zrealizowanych ze ?rodkw unijnych na obszarach wiejskich, ktre przyczyni?y si? do zmiany oblicza pomorskiej wsi.

 

I wyr?nienie w plebiscycie FRDL

Gmina Pruszcz Gda?ski otrzyma?a I wyr?nienie w plebiscycie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kategorii jednostek samorz?dowych za wyr?niaj?ce si? przedsi?wzi?cia o charakterze kulturowym i kulturotwrczym. Na szczeblu oglnopolskim doceniono gminn? imprez? ?u?awski Tulipan.

Więcej…